ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  6   คน
  สถิติวันนี้
  149   คน
  สถิติทั้งหมด
  209056   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  สรุปผลซื้อจ้าง/แผนจัดซื้อจัดจ้าง

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15/10/2562 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11/10/2562 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/09/2562 )
  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (ปรับแผน ครั้งที่ ๕) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/08/2562 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกรกฎาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14/08/2562 )
  เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างและจัดจ้างพร้อมกัน ประรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับแผนครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/07/2562 )
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มแผน ครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 05/07/2562 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 05/07/2562 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤษภาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 07/06/2562 )
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับแผนครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/06/2562 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03/05/2562 )
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29 เม.ย. 2562 )
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 29/04/2562 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมีนาคม 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/04/2562 )
  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ปรับแผนครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03/04/2562 )
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/03/2562 )
  ปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปรับแผน ครั้งที่ 15 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/03/2562 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 06/03/2562 )
  ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ยกเลิกครั้งที่ 2) ในระบบ e-GP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14/02/2562 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมกราคม 2561 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/02/2562 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนธันวาคม 2561 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/01/2562 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11/12/2561 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนตุลาคม 2561 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 09/11/2561 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกันยายน 2561 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03/10/2561 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ซอยบ้านนายวิบูลย์ พินิจมนตรี หมู่ที่ 8 จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ 1/2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 27/09/2561 )
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในระบบ e-GP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25/09/2561 )
  แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปรับแผนครั้งที่ 10) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12/09/2561 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2561 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 04/09/2561 )
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2561 (สขร.1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 03/08/2561 )
  ปรับแผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปรับแผนครั้งที่ 9 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 23/07/2561 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login