ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  9   คน
  สถิติวันนี้
  150   คน
  สถิติทั้งหมด
  209057   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17/10/2562 )
  ประกาศราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 600,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17/10/2562 )
  ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 10/10/2562 )
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 3 เครื่อง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/10/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยร่วมพัฒนา 4 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 โดยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 01/10/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.สามแยกบ้านนายสังคม หมื่นกันยา ถึงสี่แยกบ้านนายทองพูล ด้วงวังหิน บ้านหนองหิน หมู่ที่ 22 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/09/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยร่วมพัฒนา 1 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/11/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ เส้นโนนม่วง-มิตรภาพ (ต่อโครงการเดิม) หมู่ที่ 27 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/09/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยขามแก่น 1 บ้านเกษร หมู่ที่ 15 วิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11/09/2562 )
  ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/09/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านร้าง(ขอนเต่ง) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเลขที่ 19/2562 ประจำปีงบประาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28/08/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/08/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยกัสนุกา หมู่ที่ 15 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/08/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านพ่อไลถึงบ้านพ่ออ่วย (ซอยเบิกบาน) หมู่ที่ 25 จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19/08/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตประปา ซอยมยุโรวาท (ต่อโครงการเดิม) บ้านโกทา หมู่ที่ ๒๕ จำนวน ๑ โครงการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19/08/2562 )
  ยกเลิกประกาศประกวดราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยร่วมพัฒนา 4 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19/08/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.หลังวัดป่ารัตนมงคล หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 06/08/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอาคารหอประชุมยอดขวัญเมืองศิลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 06/08/2562 )
  ประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 31/07/2562 )
  ราคากลางจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยกัสนุกา หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/07/2562 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยกัสนุกา หมู่ที่ 15 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/07/2562 )
  ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านร้าง(ขอนต่ง) หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/07/2562 )
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านร้าง(ขอนต่ง) หมู่ที่ 4 บ้านห้วยชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/07/2562 )
  ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยร่วมพัฒนา ๔ บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ ๒๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/07/2562 )
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยร่วมพัฒนา 4 บ้านดอนหญ้านาง หมู่ที่ 20 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 20/2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 26/07/2562 )
  ราคากลางการจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/09/2562 )
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 22/07/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 18/07/2562 )
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล พร้อมเทรลเลอร์ จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 600,000 บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15/07/2562 )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขยายเขตท่อประปา สายดอนยาง - ดงพอง (ช่วงแยก 3L ฝั่งซ้ายและขวา) บ้านดอนยาง หมู่ที่ 16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 08/08/2562 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/24 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login