ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  175   คน
  สถิติทั้งหมด
  182335   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556

  เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 15 ก.ค. 2562 )
  เรื่อง การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน พบการทุจริต แอบอ้าง เรียกรับเงินในการสอบแข่งขันเป็นข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นโทร.๐๒-๒๔๑-๙๐๑๔, ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๑๒๖๔ หรือ ๐๘๑-๑๗๔-๓๗๘๕ ๐๘๙-๑๔๒๒๙๕๙ (ศูนย์ดำรงธรรม สถ.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 ก.ค. 2562 )
  เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 12 ก.ค. 2562 )
  เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 5 ก.ค. 2562 )
  เรื่อง มอบหมายงานแก่พนักงานงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 ก.ค. 2562 )
  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 มิ.ย. 2562 )
  เทศบาลเมืองศิลา เปิดรับลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 มิ.ย. 2562 )
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม หล่อเทียนพรรษา เทศบาลเมืองศิลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 25 มิ.ย. 2562 )
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ประกาศผลการสำรวจ โครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลเมืองศิลา พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 05/11/2561 )
  รายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกขององค์กรและการสำรวจแหล่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 19 มิ.ย. 2562 )
  เทศบาลเมืองศิลา เปิดรับลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ( 10 มิ.ย. 2562 )
  ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าระบบ ITAS ทางเว็บไซต์เทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 พ.ค. 2562 )
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17 เม.ย. 2562 )
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( 1 เม.ย. 2562 )
  เรื่อง รายงานการปิดถนนข้ามทางรถไฟช่วงถนนบ้านหนองกุง ตำบลศิลา ( 29 มี.ค. 2562 )
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 เทศบาลเมืองศิลา ( 28 มี.ค. 2562 )
  เทศบาลเมืองศิลา ได้ผลิตเชื้อราไตรโคเดอร์มา ป้องกันและกำจัดโรคพืช แจกประชาชนในตำบลศิลา ( 28 มี.ค. 2562 )
  สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองศิลา ( 27 มี.ค. 2562 )
  ขอเชิญพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลศิลา ร่วมประชุมประชาคมแบบบูรณาการระดับเมือง ( 27 มี.ค. 2562 )
  ขอเชิญเยาวชนในตำบลสมัครเข้ารับการฝึกอบรมทักษะกีฬาเด็กและเยาวชน เทศบาลเมืองศิลา ( 18 มี.ค. 2562 )
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองศิลา ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14 มี.ค. 2562 )
  ประกาศ เปิดรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองศิลา ( 5 มี.ค. 2562 )
  เรื่อง ให้ใช้ระเบียบเทศบาลเมืองศิลา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 21 ก.พ. 2562 )
  ประชาสัมพันธ์ ท่านใดที่สนใจอยากรับน้องหมาไปเลี้ยง ติดต่อรับได้ที่เทศบาลเมืองศิลา ( 15 ก.พ. 2562 )
  ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลขอนแก่นเปิดให้บริการนอกเวลาราชการแล้วคะ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 11 ก.พ. 2562 )
  ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม 15-19 กุมภาพันธ์ ที่พุทธมณฑลอีสาน จังหวัดขอนแก่น ( 6 ก.พ. 2562 )
  ขอเชิญพี่น้องประชาชนที่มีความประสงค์รับการตรวจสุขภาพ (ฟรี) ( 6 ก.พ. 2562 )
  ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงานจำพวกที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 1 ก.พ. 2562 )
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง การประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต และประพฤติมิชอบในระบบราชการ ของเทศบาลเมืองศิลา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 28 ม.ค. 2562 )
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่องประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารและปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน ( 24 ม.ค. 2562 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
  << 1 2 3 4 5 6 7 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login