ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  10   คน
  สถิติวันนี้
  159   คน
  สถิติทั้งหมด
  209066   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ข้อมูลสำหรับประชาชน

  ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ( 15 ธ.ค. 2560 )
  แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ( 6 ก.ค. 2559 )
  เบอร์ติดต่อคณะกรรมการชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 6 ก.ค. 2559 )
  คู่มือฯ ขออนุญาต/ออกใบอนุญาต ตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 14 ต.ค. 2558 )
  คู่มือบริการประชาชน ( 21 ก.ค. 2558 )
  ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติงานออกใบอนุญาตตาม พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17 ก.ค. 2558 )
  การกำกับดูแลสถานประกอบการตามกฎหมายด้านสาธารณสุขฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 17 ก.ค. 2558 )
  เบอร์ติดต่อสมาชิกสภาเทศบาล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ ( 3 ก.ค. 2558 )
  เบอร์ติดต่อผู้ใหญ่บ้านตำบลศิลา ( 14 พ.ย. 2556 )
  เบอร์ติดต่อรถเก็บสิ่งปฏิกูล ( 10 ก.ย. 2556 )
  การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพ ( 31 ก.ค. 2556 )
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ( 31 ก.ค. 2556 )
  การยื่นแบบและการชำระภาษี ( 31 ก.ค. 2556 )
  การจดทะเบียนพานิชย์ ( 31 ก.ค. 2556 )

  กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
  << 1 >>


  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login