ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  8   คน
  สถิติวันนี้
  150   คน
  สถิติทั้งหมด
  209057   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ภารกิจ อำนาจหน้าที่แต่ละกอง 

  สำนักปลัด
  มีหัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ เทศบาลเมืองศิลา และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใดใน เทศบาลเมืองศิลา โดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน  เทศบาลเมืองศิลา ให้เป็นไปตามนโยบายแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาลเมืองศิลา  และควบคุมการปฏิบัติงานธุรการ 
   
  กองคลัง
  มีผู้อำนวยการกองคลัง  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน   การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุ เทศบาลเมืองศิลา และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
      
   
   
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  มีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยมีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชนส่งเสริมสุขภาพและอนามัย การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
    
  กองการศึกษา
  มีผู้อำนวยการกองการศึกษา   เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง   และพนักงานจ้าง   ของกองการศึกษา  โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ  การบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยให้มีงานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานนิเทศการศึกษา งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์เครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ   
  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน   งานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


  กองช่าง
  1. ฝ่ายก่อสร้าง(การโยธา) มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสำรวจ เขียนแบบ ประมาณราคาก่อสร้าง งานจัดทำโครงการและควบคุมการก่อสร้าง งานไฟฟ้าสาธารณะ งานสาธารณูปโภค และงานเครื่องจักรกล 

  2. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่รับผิดชอบ งานสำรวจ เขียนแบบ ประมาณราคาก่อสร้าง 
  งานตรวจสอบแบบแปลน แผนผังการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร งานตรวจสอบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต 
  การประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
  งานธุรการ-ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึกเรื่องย่อ งานสารบรรณของกองช่าง จัดทำทะเบียนควบคุมการเก็บรักษาหนังสือของทางราชการ รับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน และควบคุมสมุดคุมงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายของกองช่าง 

  งานตรวจสอบภายใน
  มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการตรวจสอบบัญชี   เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สิน เทศบาลเมืองศิลา และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

                  

  เข้าชม : 6544
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login