ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  9   คน
  สถิติวันนี้
  150   คน
  สถิติทั้งหมด
  209057   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  รายงานสถานะทางการเงินการคลัง 

              -  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
              
              - ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

              - ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2562)

              - ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน กันยายน 2562

              - ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

             - ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562

             - ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
    
             - ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน มิถุนายน  2562

             - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2562
           
             -แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 ถึงเดือน มีนาคม 2562 
              (หลังปรับเปลี่ยนแผน)

           
             -แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2561 ถึงเดือน ธันวาคม 2561
              (หลังปรับเปลี่ยนแผน)

           
             -รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
              เดือนตุลาคม ถึง เดือนมีนาคม 2562 (รอบ 6 เดือน)

             -รายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เดือนตุลาคม ถึง เดือนกันยายน

             - ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
   ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน เมษายน 2562

   ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2562)
   ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
   ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน มีนาคม 2562
   ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
   ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม 2562
  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

   ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  (ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
    ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
   ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
  ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2561)
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน กันยายน 2561
  ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
  ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน มิถุนายน  2561
  ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริง ประจำเดือน พฤษภาคม  2561 
   รายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
  ขอปิดประกาศสรุปรายงานด้านรายจ่ายจริงในภาพรวมทั้งปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   รายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
   รายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2560
   ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (รายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   ประกาศสำนักงานเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ,เงินสะสม และงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559) ปีงบประมาณ 2559
   รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส2/2559
  รายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส1/2559
  ประกาศสำนักงานเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส3
  ประกาศสำนักงานเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557
  รายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส2
  รายงานผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส1
  ประกาศเทศบาลเมืองศิลา เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2556


   


  เข้าชม : 4650
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login