ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  6   คน
  สถิติวันนี้
  149   คน
  สถิติทั้งหมด
  209056   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556
  ด้านงานควบคุมภายใน 

  ด้านงานควบคุมภายใน

  1. ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
          
     แบบสอบถามการควบคุมภายใน
               รายงานแบบสอบประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
               บันทึกประชุมและระเบียบวาระการประเมินผลปรับปรุงการควมคุมภายใน พ.ศ.2560
               แผนการควบคุมภายในของหน่วยงานย่อย เทศบาลเมืองศิลา
               รายงานการวิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงฯสำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2559
               รายงานการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน พ.ศ.2559 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  2. ด้านการติดตามและรายงานการประเมินตามระเบียบ
          
       บันทึกปรับปรุงคำสั่งควบคุมภายใน พ.ศ.2559
              บันทึกปรับปรุงคำสั่งและการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบฯข้อ 6 พ.ศ.2560
                 คำสั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะทำงานติดตามประเมินผล เทศบาลเมืองศิลา พ.ศ.2560  3.  รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับหน่วยงานย่อย

             
     สำนักปลัด
                              ปย.1 สำนักปลัด
                                    ปย.2 สำนักปลัด
                 กองคลัง
                               ปย.1 กองคลัง
                                    ปย.2 กองคลัง


              
    กองช่าง
                              ปย.1 กองช่าง
                                    ปย.2 กองช่าง
         
                     กองการศึกษา
                                       ปย.1 กองการศึกษา
                                    ปย.2 กองการศึกษา

                    
                  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
                                      ปย.1 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
               


  4.  รายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ6 ระดับหน่วยรับตรวจ

                               ปอ.1
                                     
  ปอ.2 
                                     
  ปอ.3


  5.  รายงานสอบทานประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผู้ตรวจสอบภายใน

                                         ปส.
      


  เข้าชม : 2651
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login