ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  165   คน
  สถิติทั้งหมด
  209072   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556  ชื่อ - นามสกุล :
  นางอุไรวรรณ ตรีสุวรรณวัฒน์
  ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวมัตติกา เกิดพิทักษ์
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
  เบอร์ติดต่อ : 08-1391-1488
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางพรรณิภา ดวงมีวัน
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ : 08-10602640
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวภชณัช โยธายุทธ
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
  เบอร์ติดต่อ : 08-1048-2950
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวณัฐกานต์ แก้วพิทักษ์
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ : 085-7415678
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายกฤษฎา เงาศิลป์ชัย
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
  เบอร์ติดต่อ : 089-8405434
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวิสิตธ์ แก้วอุดม
  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  เบอร์ติดต่อ : 086-8508308
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธนกฤต พิมพ์จักร์
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : -
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางวนัสรินทร์ ธรรมวงศา
  ตำแหน่ง : นิติกร
  เบอร์ติดต่อ : 086-8725008
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายต่อศักดิ์ การนอก
  ตำแหน่ง : จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  เบอร์ติดต่อ : 089-6230366
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายชัยยศ เต็งคิว
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
  เบอร์ติดต่อ : 086-0461089
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุริยนต์ ติวเฮือง
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
  เบอร์ติดต่อ : 085-0135850
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายจิตรกร พวงทวี
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสุรียาพร ตราชู
  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวนิโลบล ทองป้อง
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ : 082-8393019
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวคัชรินทร์ กอสุข
  ตำแหน่ง : นิติกร
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายเฉลิมพล ยิ้มจูู
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
  เบอร์ติดต่อ : 094-5413926
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสุวรรณวารี ตีเมืองสอง
  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : -
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสุธารัตน์ โชคกำเนิด
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธีรวัฒน์ แสงตะวัน
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ : 0815460544
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายพิเชษฐ ไกรนอก
  ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : -
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสุภัท อำไธสง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายพรประสาท โสภาบุญ
  ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางวงเดือน พวงทวี
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ : 081-6628074
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายฉัตรชัย หมื่นกันยา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาววิภาพร พลสม
  ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
  เบอร์ติดต่อ : 085-0926669
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางเกษศิรินทร์ จันทร์ดา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวจรรยา แสนสมบัติ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายมงคล หมื่นกันยา
  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์ติดต่อ : 084-6866439
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  หน้าที่   1 | 2 | 3 |  > 
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login