ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  3   คน
  สถิติวันนี้
  169   คน
  สถิติทั้งหมด
  209076   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวิวัฒน์ เบญจประยูรศักดิ์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายศุกุล สุยังกุล
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายปฏิพัทธ์ ดาบด้ามแก้ว
  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ : 089-1879144
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายณภัทร ไชยนุรัตน์
  ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
  เบอร์ติดต่อ : 086-2632213
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวรุ้งลักษณ์ จันทร์สงคราม
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ : 089-4197686
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายมานพ แพงโสภา
  ตำแหน่ง : ช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ : 081-3037830
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายธนกฤต โพธิ์หล้า
  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวัชระ มาประจักษ์
  ตำแหน่ง : นายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายมงคล เมืองทา
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายการโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายภคพล ส่งเสริม
  ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : -
  ชื่อ - นามสกุล :
  ตำแหน่ง : วิศกรโยธาชำนาญการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายกวี ศิริชาติวาปี
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : -
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวนวลอนงค์ พลเสนา
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ : 089-4839493
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวอรพรรณ หอมสมบัติ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  เบอร์ติดต่อ : --
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายไพจิตร ซ้ายขวา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายประจักษ์ สิงห์เหลือ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสุวิมล ภูลายยาว
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวพลีสา พรกุณา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายมรุส พุทธเคน
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายจีระศักดิ์ แหม่งปัง
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายไพฑูรย์ นันบุญมา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายประเสริฐ บุญมี
  ตำแหน่ง : พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  เบอร์ติดต่อ : 087-3734646
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายยรรยง จันทร์เทพย์
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างเครื่องยนต์
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายสมพร ศรีบุญเรือง
  ตำแหน่ง : พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
  เบอร์ติดต่อ : --
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวุฒิชัย กัสนุกา
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวิษณุ มูลน้อย
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายเอกพล ศรีไกรเวช
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวนันทสิริ นามพรหม
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : -
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายรัชชานนท์ ช่างแก้ว
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างโยธา
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  หน้าที่   1 | 2 |  > 
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login