ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทั่วไป [ทั้งหมด]
บุคลากร
 • ประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • รองประธานสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • เลขานุการสภาเทศบาลเมืองศิลา
 • สมาชิกสภาฯ เขต 1
 • สมาชิกสภาฯ เขต 2
 • สมาชิกสภาฯ เขต 3
 • หัวหน้าส่วนราชการ
 • สำนักปลัดเทศบาล
 • หัวหน้าสำนักปลัด
 • ฝ่ายอำนวยการ
 • งานเลขานุการผู้บริหาร
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • งานการเจ้าหน้าที่
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
 • งานส่งเสริมการเกษตร
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานสังคมสงเคราะห์
 • งานชุมชนเมือง
 • งานพัฒนาชุมชน
 • ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
 • งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้...
 • งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ฝ่ายปกครอง
 • งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ...
 • งานรักษาความสงบ
 • งานธุรการ
 • งานตรวจสอบภายใน
 • กองคลัง‏
 • ผู้อำนวยการกองคลัง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานคลัง
 • งานการเงินและบัญชี
 • งานสถิติการคลัง
 • ฝ่ายพัฒนารายได้
 • งานพัฒนารายได้
 • งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
 • ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรั...
 • งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพ...
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีฯ
 • ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 • งานการเงินและบัญชี(บริหาร)
 • งานธุรการ
 • ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • กองช่าง
 • ผู้อำนวยการกองช่าง
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรม
 • งานผังเมือง
 • งานสถาปัตยกรรม
 • ฝ่ายการโยธา
 • งานสาธารณูปโภค
 • งานศูนย์เครื่องจักรกล
 • งานจัดสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
 • ฝ่ายช่างสุขาภิบาล
 • งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำ...
 • งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • ฝ่ายควบคุมอาคาร
 • งานควบคุมอาคาร
 • งานขออนุญาตอาคาร
 • กองการศึกษา
 • ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารการศึกษา
 • งานการศึกษาปฐมวัย
 • งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประ...
 • ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาศาสนาฯ
 • งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะฯ
 • งานกีฬาและนันทนาการ
 • ฝ่ายแผนงานและโครงการ
 • งานแผนงานและโครงการ
 • งานงบประมาณ
 • กองสาธารณสุข
 • ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
 • งานบริหารงานทั่วไป
 • ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
 • งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • งานรักษาความสะอาด
 • ฝ่ายบริการสาธารณสุข
 • งานส่งเสริมสุขภาพ
 • งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
 • งานธุรการ

 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ทั้งหมด]
  ข้อมูลสำหรับประชาชน [ทั้งหมด]
  จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  online ขณะนี้
  10   คน
  สถิติวันนี้
  180   คน
  สถิติทั้งหมด
  209087   คน
  เริ่มนับ 30 กรกฎาคม 2556



  ชื่อ - นามสกุล :
  นางเสาวนิตย์ ดาบด้ามแก้ว
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ : 089-1872466
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  ดร.ชยานนท์ จันทรการุญญ์
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางอัญริญา ละครขวา
  ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางอุทร วงษ์โก
  ตำแหน่ง : ครู (อันดับ คศ.1)
  เบอร์ติดต่อ : 0883383185
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวนัทรียา ลีเจ้ยวะระ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : -
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวสุชานันท์ พรหมกัณฑ์
  ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  เบอร์ติดต่อ : 083-6659647
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางจีราภา การพรหมมา
  ตำแหน่ง : ครู (อันดับ คศ.1)
  เบอร์ติดต่อ : 0868649029
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายปัญญา โคตรเทิ้ง
  ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
  เบอร์ติดต่อ : 0834084176
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางเยาวธิดา คำศรี
  ตำแหน่ง : ครู (คศ.1)
  เบอร์ติดต่อ : 0856937393
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสุรีย์พร พลีศักดิ์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : -
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสมพร บุตรพุฒ
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ : 084-6868614
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอุทัย เมืองสอน
  ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : -
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางประไพพรรณ ปาหมี
  ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ : 088-0528637
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวิเชียร ไวยเวย์
  ตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  เบอร์ติดต่อ : 0862258977
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวศุภลักษณา ชาสังข์
  ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  เบอร์ติดต่อ : 0884638775
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายอนันต์สิทธิ์ ไชยศรี
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางมันทนา สมอุ่มจารย์
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางมะลิ นิติพจน์
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวปนัดดา โกศล
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายกริช กองทอง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
  เบอร์ติดต่อ : 085-7569746
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวอาภรทิพย์ ละครขวา
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวจิรวรรณ พรหมวารี
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางนิรมล อำไธสง
  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
  เบอร์ติดต่อ : 0804097525
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวปรีณา สามารถ
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวนุชรีย์ ทัพวิเศษ
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : -
  ชื่อ - นามสกุล :
  นายวัชระ จินดาศรี
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวรัตติยา เพียคำลือ
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : -
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางสาวรุ่งฤดี คำศรี
  ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
  เบอร์ติดต่อ : -
  อีเมล์ : -
  อื่นๆ : -
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางเกษร ไวยเวทย์
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ : 0823082294
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  ชื่อ - นามสกุล :
  นางอุไรวรรณ หมื่นกันยา
  ตำแหน่ง : คนงาน
  เบอร์ติดต่อ :
  อีเมล์ :
  อื่นๆ :
  หน้าที่   1 | 2 |  > 
  722 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร. 0 4324 6505-6 โทรสาร. 0 4324 6507
  Admin Login