ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลเมืองศิลา มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด 48.31 %
พอใจมาก 7.63 %
พอใจปานกลาง 6.78 %
พอใจน้อย 5.08 %
ควรปรับปรุง 32.2 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 118 คน